_

Uszczelnienie systemu badań technicznych – nowelizacja rozporządzenia

W dniu 10 września 2022r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2066) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2022.2066).

Celem dokonanych zmian ma być wyższa jakość wykonywanych badań technicznych oraz – jak określają autorzy rozporządzenia – „uszczelnienie systemu badań technicznych” – i wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym.

Od stycznia 2023 roku obowiązkowa Dokumentacja Fotograficzna zawierająca 5 zdjęć.

.

Z dniem 1 listopada br. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (akt prawny TUTAJ)

Jak poinformowało RCL – opublikowany akt realizuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą 2014/45/UE”.
Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1717 z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w odniesieniu do aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodania systemu eCall do wykazu badanych elementów, metod, kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający i oceny usterek w załącznikach I i III do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 342 z 27.09.2021 r., str. 48).
Obecnie nazwy grup usterek w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2015.776 z późn. zm.) są niezgodne z nazwami występującymi w przywołanej dyrektywie.

.

.

Sprawdź jak możesz zwiększyć przychody własnej Stacji Kontroli Pojazdów.

.

Korzystaj z SKPQ.

.